Bình phong là một vật phẩm trang trí nội thất có mặt từ rất